Obchodní podmínky




Všeobecné obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

 
Všeobecné obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou platné dle § a zákonů vydanými Indonésií. Nevztahují se tedy na objednávku žádné z českých norem a zákonů.

 

za www.stehujemesenabali.cz v obchodním zastoupení Budim Budiardou,

firmou PT Asiki, Candidasa, Bali, Indonesia 80871
a firmou PT PM Utama Jasa Arta, Gianyar, Bali Indonesia (dále jen „prodávající“)

                       

email: info@stehujemesenabali.cz

www: http://www.stehujemesenabali.cz (dále jen „webová stránka“)

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá závaznou rezervační objednávku či poptávku na dovolenou (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.stehujemesenabali.cz (dále je „webová stránka“). Osoby kupujícího se řídí ustanoveními pouze Indonéských zákonů. 
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v závazné rezervační objednávce mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a závazná rezervační objednávka se uzavírají v českém jazyce a to pro potřeby kupujícího, avšak závazná smlouva je pro potřeby úřadů domovské země (Indonésie) překládány do indonéštiny a to včetně kupních smluv a dalších dokladů.

II.

Informace o službách a cenách

 1. Informace o službách, včetně uvedení cen služeb a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně, všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webové stránce. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace služeb umístěná na webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb.
 3. Případné slevy z kupní ceny služeb nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží a služeb prostřednictvím vyplanění dotazníku, následné online komunikaci přes facebook messenger či whatsapp aplikaci, nebo telefon. Následně pak potvrzuje svým podpisem kupní smlouvy (závazné objednávky) a platbou zálohy dle instrukcí v kupní smlouvě, nebo v případě doobjednávky dodatečných služeb pouze komunikací a úhradou se stejným VS.
 3. Pro zjednodušení platby pro České zákazníky byl vytvořen český účet v CZK (pro jiné země EU účet v EUR), který však slouží pouze jako mezistupeň pro převod na IDR do banky v Indonésii. Standardně totiž z České banky (banky EU) nelze převádět platba přímo na IDR. Veškeré získané prostředky daní firma PM. Asiki až v Indonésii. 
 4. Při zadávání objednávky je nutné online komunikace přímo s prodávajícím.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné po uhrazení zálohy či podpisu smlouvy (závazné rezervační objednávky) kupujícím. Kupující může zrušit objednávku pouze v případě, že akceptuje storno podmínky a ujednání těchto všeobecných obchodních podmínek, nebo obchodních podmínek přímo v kupní smlouvě. Tím je nadále vázán jak kupující, tak i prodávající. 
 6. V případě doobjednání dodatečných služeb nad rámec původní smlouvy (závazné rezervační objednávky), není třeba podepisovat další dokument, avšak platí ústní či písemná dohoda v online či telefonické  komunikaci, kterou potvrzuje a uznává kupující jako závaznou uhrazením dodatečné ceny. K této ceně se váží stejné storno podmínky - viz bod níže.

V.

Platební podmínky

 1. Cenu služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby, a to vždy v rámci splatnosti uvedené k platbám přímo v kupní smlouvě:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v kupní smlouvě.
 • bezhotovostně převodem pomocí služby Paypal
 • bezhotovostně platební kartou (pokud je taková možnost na webové stránce funkční)
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady za další přiobjednané služby (ať už se jedná o svatbu, extra výlety, či jiné doplňky, které si lze přiobjednat i po podepsání kupní smlouvy a tím se automaticky kupní smlouva rozšiřuje o tyto položky)
 2. Kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě platby prostřednictvím bezhotovostní platby kartou či platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb a to se stejnou splatností 2 dní.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Prodávající požaduje od kupujícího předem smluvní zálohu ve výši minimálně 50%, pokud není uvedeno v kupní smlouvě jinak.
 6. Prodávající požaduje doplatek do plné ceny kupní smlouvy uhradit nejpozději 1 měsíc (30 dní) před zahájením služeb dle termínu v kupní smlouvě. V případě, že nedojde k platbě doplatku v termínu posledního splatného dne dle kupní smlouvy, rezervace veškerých služeb včetně i doobjednaných dodatečných služeb propadá bez jakéhokoli nároku na vrácení peněžních prostředků dle storno podmínek.
 7. Prodávající požaduje uhrazení dodatečných služeb, které nebyly v základní kupní smlouvě, ale byly objednány pomocí online komunikace či emailu dodatečně, aby byly uhrazeny dodatečnou platbou se splatností nejpozději 1 měsíc (30 dní) před zahájením služeb dle termínu v kupní smlouvě. Platbu za doplatek služeb z kupní smlouvy a platbu za objednávky dodatečných služeb spojit v jednu konečnou platbu.
 8. Odpovědnost za nutnost platby smluvní pokuty (storno poplatku neboli storna) dle storno podmínek (viz storno podmínky v bodě VI.) při nevyužití služeb přechází na kupujícího okamžikem uhrazením zálohy dle kupní smlouvy (nebo doobjednávkou) a jejich výše se odvíjí od momentu žádosti o storno pomocí emailové korespondence od kupujícího prodávajícímu.

VI.

Odstoupení od smlouvy – storno podmínky

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu, má právo od kupní smlouvy odstoupit za podmínek určených těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo obchodními podmínkami kupní smlouvy s úhradou smluvní pokuty (storna) dle výše sjednané v kupní smlouvě a data, kdy tam učinil, či pokud se kupní smlouva o takové formulaci storno podmínek vůbec nezmiňuje, tak dle těchto všeobecných obchodních podmínek zveřejněných na webové stránce.
 2. Pro dodržení lhůty a výše storno pokuty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy a to emailem na výše uvedený kontaktní údaj.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen uhradit smluvní pokutu (storno).
 4. Výše smluvní pokuty (storna) se odvíjí od doby, kdy kupující odeslal prohlášení o odstoupení na email prodávajícího a to v těchto základních datech od zahájení využívání služeb:
  1. Smluvní pokuta (storno) v případě odstoupení od smlouvy mezi 1.dnem od podpisu kupní smlouvy a připsání zálohy na účet prodávajícího, až do dne 12 měsíců před zahájením služeb, je ve výši 30% z celkové ceny součtu celé výše kupní ceny z kupní smlouvy a doobjednávek dodatečných služeb, které kupující učinil před odstoupením od smlouvy.
  2. Smluvní pokuta (storno) v případě odstoupení od smlouvy mezi 12. měsícem a 2. měsícem před zahájením služeb, je ve výši 60% z celkové ceny součtu celé výše kupní ceny z kupní smlouvy a doobjednávek dodatečných služeb, které kupující učinil před odstoupením od smlouvy.
  3. Smluvní pokuta (storno) v případě odstoupení od smlouvy mezi 2. měsícem a datem zahájení služeb dle kupní smlouvy je ve výši 100% z celkové ceny součtu celé výše kupní ceny z kupní smlouvy a doobjednávek dodatečných služeb, které kupující učinil před odstoupením od smlouvy.
 5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky rozdílu výše uhrazených záloh a smluvní pokuty, pokud je taková výše kladná.
 6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, neakceptuje jakoukoli žádost na jiné vyrovnání než smluvní. Termín služeb nelze posunout, nahradit, ani náhradu nárokovat soudní cestou. V každém případě odstoupení od smlouvy od kupujícího jsou plně platné storno podmínky z těchto všeobecných obchodních podmínek či obchodních podmínek kupní smlouvy, pokud jsou ve smlouvě uvedeny.
 7. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu událostí vyšší moci poškozením našich nemovitostí (přírodní katastrofy, která fyzicky znemožní přicestovat k nám na restort, není myšleno na Bali). Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy a to v těchto variantách, z nichž si svobodně může kupující vybrat pro něj nevhodnější variantu kompenzace:
  1. Prodávající vrátí 90% peněžních prostředků, jelikož 10% z ceny peněžních prostředků je nevratná položka, s čímž kupující souhlasí podpisem kupní smlouvy. Tato položka je vždy uvedena v obchodních podmínkách smlouvy. Tato položka se netýká případů v souvislosti s celosvětovou ekonomickou krizí, v případě války či šíření nebezpečné nemoci celosvětově. Prodávající není povinen vrátit finanční prostředky kupujícímu, ani není povinen nahradit termín novým, ale udělá tak vztřícně v případě dostupnosti a možností prodávajícího. 
  2. Nebo prodávající nahradí termín využívání služeb, s tím, že uhradí kupujícímu poplatek za nutnost přebookování letenek letecké společnosti. Prodávající kupujícímu samozřejmě dá na výběr 3 možné termíny dle dostupnosti v jeho kalendáři rezervací, pokud prodávající zrušil termín ze svých osobních důvodů.
  3. Nebo prodávající nahradí kupujícímu služby objednané kupní smlouvou náhradními službami ve stejné kategorii a zajistí stejné dodatečné služby jiným prověřeným subdodavatelem. Kategorie ubytování bude nabídnuta v několika možných variantách dle dostupnosti trhu. Jako omluvu prodávající v takovém případě kupujícímu poskytne jeden výlet z nabídky dle vlastního uvážení zdarma jako omluvu
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy s okamžitou platností a to i v průběhu poskytování služeb přímo na Bali, pokud dojde k fyzickému nebo hrubému slovnímu napadení spolucestujícího, prodávajícího, některého ze zaměstnanců společnosti či zaměstnanců partnerských společností co se podílí na dodávce služeb, či jiných hostů resortu kupujícím, či spolucestujícím kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo na kompletní zrušení veškerých poskytovaných služeb, celé dovolené či dalších doobjednaných služeb bez jakékoliv náhrady, kupujícímu či spolucestujícím kupujícího, pokud takto hrubě učiní, a to s okamžitým opuštěním veškerých nemovitostí a prostor prodávajícího. Kupující nemá právo žádat o kompenzaci škody, náhradu nákladů současných i dalších, ani další pokračování objednaných služeb. Kupující souhlasí s tímto pravidlem podpisem objednávky či úhradou služeb a souhlasí s dodržováním morálního kodexu. Náhrada škody nelze vymáhat soudně. Kupující má povinnost uhradit a doplatit veškeré účty za objednané a ještě neuhrazené služby. Fyzickým napadením se myslí napadení, které má za následek úraz či pohmoždění  druhé osoby. Slovním napadením se myslí napadení, které učiní ve vzteku či agresy, s použitím vulgárních výrazů či výrazně zvýšeným hlasem. Jakékoli jiné napadení se myslí napadení, kdy je agresor ochoten ublížit druhé osobě jak fyzicky, tak i psychicky. Žádná z těchto variant chování není absolutně tolerována. Kupující je zavázán uhradit jakoukoli výši škody a újmy na zdraví druhých osob, pokud takto učiní, ale i prodávajícímu, pokud tak bylo učiněno v nemovitostech prodávajícího. 

VII.

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající kupujícímu neposkytuje žádné možnosti reklamace, jelikož na služby kupované kupujícím neexistuje žádné právo z vadného plnění.

VIII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty a facebook messengeru.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v kupní smlouvě (závazné objednávce).

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem Indonésie, jelikož kupní smlouva obsahuje mezinárodní prvek.
 2. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání webové stránky používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící dobré jméno prodávajícího, jeho webové stránky, internetový obchod, a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, ale s upozorněním kupujícího či kupujících na webových stránkách či elektronickou komunikací. Tímto ustanovením se upravují veškeré vztahy v době vzniku pozdějších událostí. V případě odstoupení od smlouvy je potřeba vždy dbát na nejnovější znění, které bylo oznámeno kupujícímu.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2019 v Denpasaru, Bali.






Ochrana osobních údajů vč. GDPR

 

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte. 

Kdo je správce?

Jsme indonéská firma PM. Asiki, Candidasa, Bali, Indonesia 80871, která provozuje webové stránky www.stehujemesenabali.cz.  Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +62 811 389 9922 nebo na e-mail: info@stehujemesenabali.cz.

Prohlašujeme

Prohlašujeme,  že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb a plnění smlouvy

vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy

Vedení účetnictví

Jste-li  zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů či vytváření smluv. Vaše kontaktní údaje zase k odeslání smluvních dokumentů či knihy z našeho eshopu. Účetnictví vedeme v Indonésii.

Marketing - zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. Pokud narazíme na zajímavou tvorbu někoho dalšího, rádi vám jeho práci v e-mailu doporučíme. V obou případech můžete tento souhlas odvolat zasláním e-mailu nám s přáním být smazán z našeho newsletteru.

Přímý marketing skrz Facebook reklamu

Pokud navštívíte náš web, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně využít toto info pro remarketing a lepší cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 1 roku od návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět,můžete zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebooku prostřednictvím tohoto návodu, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Přímý marketing skrz FB messenger

Pokud kontaktujete naši FB stránku skrze Messenger, požádáme vás o souhlas se zasíláním zpráviček s tématikou  té nejlepší dovolené na míru pro vás. Pouze na základě uděleného souhlasu vám budeme zasílat tyto zprávičky po dobu maximálně 5 let od udělení souhlasu. Od zasílání zpráviček se můžete kdykoliv odhlásit, stačí pokud na jakoukoliv zprávičku odepíšete slovo "stop" a další zprávičky vám na Messenger od nás chodit nebudou.

Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Fotografie a video záznamy I. (přednášky, meetupy, záznamy z vašich dovolených)

Na některých našich živých akcích – přednáškách, meetupech, či přímo z vaší dovolené u nás … pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu. Video záznam slouží účastníkům online kurzu ke zhlédnutí. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním živé akce nebo přímo v průběhu vaší dovolené s námi.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. 

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

 

Jsou to posyktovatelé následujících platforem a služeb:

Poskytovatelé hostingu a serverových služeb

 • com
 - hosting webu

WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika, IČ: 28115708

 • net
 - hosting registračních stránek

Avenue 81, Inc. d/b/a LeadPages USA

Analytické nástroje

 • Google Analytics - statistiky návštěvnosti webu

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA




Marketing a zákaznická podpora
 

 • ManyChat
 - komunikace přes FB messenger

ManyChat, INC.220 Golden Oak Dr, Portola Valley, CA, 94028, United States.



 • Facebook pixel


Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

Předávání dat mimo Evropskou unii

Jelikož sídlíme v Indonésii, data zpracováváme v zemi, která zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Indonéské vlády.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: bali@archpacak.com.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.



Toto prohlášení o ochraně osobních údajů nabývá účinnosti dnem 1.1.2018 v Denpasaru, Bali a to dle směrnic GDPR pro Evropskou Unii. Ikdyž naše firma nesídlí na území EU a nemusí tedy dodržovat žádné z jejich zákonů, považujeme za velmi důležité pro zákazníky z EU přijat stejná pravidla i pro ochranu Vašich dat jako GDPR obsahuje.